משיכת עודפים שהצטברו בקופת הפיצויים לעובדים


צפה עכשיו בהרצאה: "דיני עבודה - הגברת הנטל על מעסיקים"

לעיתים תוספת משמעותית לתזרים המזומנים של חברה יכולה להגיע דווקא ממקור בלתי צפוי - מקופת הפיצויים המרכזית של העובדים.

ביצועים טובים של חלק מהקרנות בהן מושקעים כספי הפיצויים וחוסר מעקב אחרי היתרות בקופה, מביאים לעיתים למצב לפיו יתרת המזומנים בקופת הפיצויים המרכזית, עולה בהרבה על סך כל התחייבויות החברה לפיצויי פיטורים, היה ותידרש החברה לפטר את כל עובדיה בו זמנית.
 
סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג- 1963, קובע, כי כספי פיצויים שהופקדו בקופת פיצויים מרכזית אינם ניתנים להחזרה, להעברה, לשעבוד או עיקול. מטרת הוראת החוק הנ"ל הינה "לשריין" כספים אלו ולהוציא אותם מטווח היד של הנושים או אפילו של המעסיק.

ברם, בתי הדין לעבודה, קבעו כי "שריון" זה של הכספים שבקופת הפיצויים, חל רק על כספים אשר מגיעים לעובדים בדין ואינו חל על סכומים העולים על הסכומים המיועדים לתשלום פיצויי פיטורים. מכאן שאם ניתן להוכיח לביה"ד כי הכספים בקופת פיצויים מרכזית כלשהי, עולים על סך כל החבות לפיצויי הפיטורים שחב המעסיק למועד הנתון, יתיר ביה"ד למעסיק את העברת  העודפים לרשותו. 

לפיכך, ע"מ לאפשר העברת סכומים עודפים מקופת הפיצויים המרכזית של העובדים לקופת החברה, יש להגיש בקשה מתאימה לביה"ד לעבודה. בבקשה יש להוכיח כי שסך כל הסכומים המגיעים לכל עובדי החברה כפיצויי פיטורים, לגבי כל תקופת עבודתם בחברה מובטחים, גם ללא הסכומים העודפים.

הכלל המנחה בפסיקה הוא כי אם משתכנע ביה"ד שאכן שמדובר בעודפים, הוא יאשר לשחררם.

יש להגיש לביה"ד מספר מסמכים התומכים בבקשה:
א. אישור רואה החשבון המאשר את יתרת חוב פיצויי הפיטורין החברה לעובדים.

ב. תדפיס יתרות הסכומים המופקדים עבור עובדי החברה בקופת הפיצויים.
ג. הודעת קופת הפיצויים על הסכמתה למשיכת הכספים, בכפוף למתן פס"ד הצהרתי ע"י ביה"ד 
    לעבודה .
ד. אישור של ועד העובדים או נציגות העובדים על כך שאין לה התנגדות לבקשה.
    תנאי זה אינו הכרחי, אולם חשוב לדעת כי ביה"ד מבקש לעיתים לדעת את עמדת   
    ועד העובדים לפני מתן פסיקתו, על כן, רצוי להכין אישור כאמור מבעוד מועד.
ה. אישור פקיד שומה לפטור מניכוי מס במקור על הסכומים שיוחזרו 
    למעסיק (או שיעור  המס שיש לנכות מסכומים אלו).

לבקשה יש לצרף תצהיר של חשב החברה  בתמיכה לבקשה ובו יינתנו פרטים לגבי פירוט הסכומים המופקדים בקופת הפיצויים, סה"כ ההתחייבות לפיצוי פיטורים של החברה כלפי כל עובדיה, היה ותאלץ לפטרם בו זמנית, חישוב הסכום העודף והצהרה כי סכום זה אינו דרוש לחברה לצורך קיום חיוביה לפיצויי פיטורין.

ראוי לציין כי ביה"ד נוהג בזהירות בטרם הוא מעניק את הסעד המבוקש ולעיתים עשוי להורות על השארת מרווח ביטחון של כ- 10-20% מעבר לסכומים הדרושים לתשלום פיצויים.

לסיכום,
מומלץ לבדוק מפעם לפעם את סכום היתרה בקופת הפיצויים המרכזית. לעיתים יתגלו עודפים שיאפשרו העברה מקופת הפיצויים לקופת החברה והכל באופן חוקי לחלוטין.
:


____________________________________________________________________________________________
*עו"ד משה כאהן עוסק בתחומי המשפט העסקי ובעליו של משרד עורכי דין בתל אביב העוסק בתחומי המשפט המסחרי-עסקי ונדל"ן.
www.kahn.co.il