שינוי תקנון חברה שהתאגדה לפני כניסתו לתוקף של חוק החברות

 מהו הרוב הנחוץ לשם שינוי תקנון חברה שהתאגדה לפי פקודת החברות [נוסח חדש] תשמ"ג-1983 (להלן: הפקודה), בטרם נכנס חוק החברות תשנ"ט-1999 (להלן: החוק) לתקפו.

 

א.      עמדת החוק לגבי שינוי תקנון חברה:

 

סעיף 24 לחוק, קובע הוראות מעבר ביחס לחברות שהתאגדו בטרם נכנס החוק לתקפו. הוראת הסעיף הנ"ל קובעת כי חברה שהתאגדה בטרם התקבל החוק רשאית:

 

  •  להישאר במתכונת הפקודה, בלא כל שינוי. כל שינוי שיעשה בתקנון יעשה על פי הוראות הפקודה. 
  • לשנות את תזכיר החברה, לפי הוראות סעיף 350 לחוק (כלומר, ברוב של ¾ בעלי המניות, ובכפוף לאישור בית המשפט).
  • לשנות את ההוראות הקבועות בתקנון, בהחלטת האסיפה הכללית, ברוב של 75% מן המשתתפים בהצבעה, או ברוב אחר הקבוע בתזכיר.
  • לקבוע בתקנון, בכפוף לסעיף 20(ב) לחוק, הוראה בדבר הרוב הדרוש לשינוי הוראה בתקנון, בהחלטת רוב של 75% (או ברוב גבוה יותר אם ישנה הוראה כזו בתזכיר הקיים או בתקנון).
  • לקבוע בתזכיר החברה הוראה בדבר שינוי הרוב הדרוש לשם קבלת החלטה, באמצעות רוב של 75%.

 

מהוראות הסעיף עולה למעשה כי בהעדר שימוש בהוראות המעבר, ימשיך ויחול ההסדר שלפי הפקודה. אם החברה מעוניינת בהחלת החוק, החוק החדש מאפשר לה לבחור לעשות כן ואת האופן בו הדבר יעשה בעניינה.

 ב.      עמדת הפסיקה בנושא שינוי תקנון חברה:

 

מהפסיקה עולה, כי הוראות סעיף 24 יושמו בפסיקה פשוטו כמשמעו כקבוע בחוק. למשל, בעניין הפ' (י-ם) 4428/05 כהן אילן נ' נצב"א נדונה החלטה שנתקבלה על ידי רוב בעלי המניות, אשר מיעוט בעלי המניות התנגדו לה. החברה בעניין זה התאגדה בטרם החוק נכנס לתקפו, ולצורך ההכרעה בשאלה בחוקיות ההחלטה, עלתה שאלת תחולתו של החוק בעניין הרוב הדרוש לשם קבלת ההחלטה. בעניין תחולת החוק קבע בית המשפט המחוזי כי:  

  

"חוק החברות מאמץ את מנגנון ההצבעה ככלל ההכרעה בחברה, וקובע בסעיף 84 כי החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, כאשר חברה פרטית רשאית לקבוע בתקנון כלל הכרעה שונה. בנוסף, סעיף 85 לחוק קובע, כנקודת מוצא, שהחלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון.

  

במקרה שלפני, המשיבה 1 התאגדה לפני כניסתו לתוקף של חוק החברות. בהודעה על זימון האסיפה הכללית נכתב כי מטרת האסיפה הינה "קבלת החלטות מיוחדות", וכי הרוב הדרוש לאישור החלטות אלה הינו 75% מהמצביעים (נספח ה' לתשובת המשיב 5 בעמ' 9). סעיף 24 לחוק החברות העניק סמכות לחברות אשר התאגדו טרם כניסתו לתוקף לשנות את תקנונן, באופן אשר יאפשר קבלת כל החלטה שהיא ברוב רגיל. כל עוד לא שונה התקנון כאמור לעיל, הרוב הדרוש לקבלת החלטות מיוחדות הוא 75% בהתאם לפקודת החברות פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, כפי שאכן נקבע בזימון לאסיפה"

  

דוגמא נוספת ליישום סעיף 24 מצויה בהחלטת בית המשפט בעניין הפ' (ת"א) 986/07 יערי נ' מעוז הכרך, בה נדון שינוי הוראת תקנון חברה, לפיה כי אין למכור או לשעבד את נכסי החברה בלא הסכמת כל בעלי המניות. שינוי התקנה נעשה על ידי רוב של 98% מבעלי המניות. המיעוט שהתנגד להחלטה עתר לבית המשפט לבטלה הואיל ולטענתו ההחלטה נתקבלה בניגוד לתקנון.

 

עוד בנושא שינוי תקנון חברה, קבע בית המשפט המחוזי כי:

 

"יש הבדל בין הרוב הקבוע בתקנה לצורך ביצוע פעולה מסוימת, לבין הרוב הנדרש לצורך שינוי ההוראות הקבועות בתקנון או הוראה ספציפית בתקנון. במקרה דנן, תקנה 19 קבעה כי יש צורך בהסכמה בכתב של כל בעלי המניות לצורך מכירת או שעבוד נכסי החברה, אולם אין כל הוראה בתקנון המשיבה לגבי הרוב הנדרש לצורך שינוי התקנון או הוראה ספציפית בו [...] לאור זאת, ניתן היה לשנות את התקנה ברוב של 75% מבעלי המניות שהשתתפו בהצבעה, כפי שנקבע בסעיף 24(3) לעיל".

 ג. לסיכום

מהוראות חוק החברות והפסיקה עולה, כי שינוי תקנון חברה שהתאגדה בטרם נתקבל חוק החברות, בהינתן כי לא נערך שינוי בתקנונה  ע"פ  הוראות המעבר המוגדרות בסעיף 24 לחוק, יעשה ברוב של 75%, אלא אם ישנן הוראות מיוחדות לגבי הרוב הדרוש בתקנון או בתזכיר החברה.