תנאי גלישה

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות באתר

מבוא

ברוך הבא לאתר משה כאהן - עורכי דין  (להלן: "האתר" או "אתר המשרד").

האתר מופעל ומנוהל על ידי צוות משה כאהן – עורכי דין (להלן: "המשרד"). (המשרד, עורכי הדין וכן כל העובדים, היועצים, השותפים ואנשי הצוות האחרים המעורבים בהפעלת האתר – להלן: "המפעיל").

השימוש באתר ובתכנים (כהגדרתם להלן) כפוף לתנאי שימוש אלו. נבקש, כי תקרא/י את תנאי השימוש שלהלן בעיון ובקפידה. אינך חייב/ת להסכים לאמור בתנאי שימוש אלו, אולם אם אינך מסכים/מה להם, הינך נדרש/ת לצאת מהאתר לאתר ולא לעשות בו כל שימוש. כל שימוש באתר ובתכנים מהווה משום הסכמה ואישור לתנאי השימוש שלהלן.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח להלן מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

התכנים באתר

המידע המוצג באתר, כולל מידע כללי אודות המשרד וכן מאמרים מקצועיים העוסקים בסוגיות שונות בתחומי המשפט בהם עוסק האתר (להלן: "התכנים").

כל אדם רשאי לעיין בתכנים באתר, ללא כל הרשמה או הגבלה אחרת, בכפוף לתנאי שימוש אלו (להלן: "משתמש").

התכנים מיועדים להעניק למשתמש מידע כללי בלבד על תחומי העיסוק והמומחיות של המשרד.

מאחר וזהו מידע כללי בלבד, אין הוא יכול להוות תחליף ראוי לייעוץ משפטי המתייחס במישרין לנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה.

בנוסף, מאחר והמידע הינו מידע כללי בלבד, המפעיל אינו מתחייב, כי המידע יהיה מעודכן וממצה, הן למועד קריאתו על ידך ואף למועד כתיבתו.

לאור האמור לעיל, אנו ממליצים לך להימנע מלקבל החלטה כלשהי ו/או מלנקוט כל פעולה, או להימנע מפעולה כלשהי, על בסיס התכנים באתר.

כמו כן אנו ממליצים לך לקבל ייעוץ משפטי הולם ביחס לעובדות ולנסיבות הרלוונטיות לעניינך.

השימוש באתר ועיון בתכנים אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו יוצר יחסי עורך דין-לקוח בין המפעיל לבין המשתמש.

ככל שמופיעים באתר זה קישורים לאתרים אחרים כלשהם, מובהר בזאת, כי המפעיל אינו נושא בכל אחריות לאתרים אלו ולתוכנם. חשוב להדגיש, כי לכל אתר תנאי שימוש משלו, ותנאי שימוש אלו לא יחולו על השימוש בכל אתר, מלבד האתר של המשרד.

אלא אם נאמר במפורש אחרת, יש לראות בכל תוכן באתר כתוכן פרסומי-שיווקי.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתכנים הינו של המפעיל בלבד. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג או לעשות כל שימוש אחר בתכני האתר או כל חלק מהם, בלא קבלת הסכמת המפעיל לשימוש כאמור, בכתב ומראש. התכנים באתר מוגבלים לשימוש אישי בלבד.

סימני המסחר באתר הם קניינו של המפעיל. אין לעשות כל שימוש בסימני המסחר כאמור, בלא הסכמת המפעיל, בכתב ומראש.

מדיניות הפרטיות

האתר מאפשר לכל משתמש ליצור קשר עם המפעיל – באמצעות תיבת "יצירת קשר", באמצעות טלפון או באמצעות כתובת הדוא"ל.

כל הפרטים האישיים שימסרו על ידי המשתמש במסגרת יצירת הקשר כאמור, לרבות פרטי קשר, עשויים להישמר על ידי המפעיל (להלן: "המידע אישי").

המפעיל יהיה זכאי, אך לא חייב, לשמור, לאכסן ולמיין את המידע האישי בכל אופן שיבחר.

המפעיל יהיה רשאי לעשות במידע האישי שימוש לצורך משלוח דיוור ישיר ודברי פרסומת, כמשמעותם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ובחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "דברי פרסומת").

מסירת פרטי קשר במסגרת יצירת הקשר עם המפעיל מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת דברי פרסומת כאמור.

כמו כן, משתמש רשאי לדרוש מהמפעיל, באמצעות הדוא"ל, שלא לשלוח לו דברי פרסומת כלשהם.

כל המשתמש זכאי לדרוש מהמפעיל, באמצעות דוא"ל, שהמידע המתייחס אליו יימחק מרישומי המפעיל.

המשתמשים מתבקשים ונדרשים שלא למסור למפעיל מידע כלשהו אשר גילויו למפעיל אסור על פי כל דין או הסכם.

בטרם מסירת מידע קונקרטי כלשהו למפעיל, מומלץ לוודא שהמפעיל אינו מנוע מליתן לך ייעוץ משפטי עקב ניגוד עניינים בינך למי מלקוחותיו האחרים של המפעיל.

שינויים באתר ובתנאי שימוש אלו

המפעיל רשאי לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש למשתמשים. על כן, לא תהא לכל משתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל בקשר לכך.

המפעיל יהיה רשאי לשנות את תנאי שימוש אלו בכל עת שימצא לנכון, על פי שיקול דעתו המוחלט. המפעיל לא ישלח הודעות או פרסומים כלשהם בדבר שינוי בתנאי השימוש. המשתמשים מתבקשים לשוב ולעיין מעת לעת בתנאי השימוש אלו.

אחריות המפעיל וסייגים לאחריות זו

התכנים באתר לא מהווים ייעוץ משפטי ואינם תחליף לייעוץ משפטי. המפעיל לא יישא באחריות כלשהי לכל החלטה, פעולה או הימנעות מפעולה שנלקחו או נעשו בהתבסס על התכנים. השימוש בתכנים הינו על אחריות המשתמש בלבד.

המפעיל לא יישא באחריות לנזקים ישירים או עקיפים, אשר יגרמו למי מהמשתמשים כתוצאה מהשימוש באתר.

כללי

בעניין הנוגע לשימוש באתר ניתן לפנות בהודעת דוא"ל לכתובת:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

על הוראות תנאי שימוש אלו יחולו הוראות הדין הישראלי.