ביקורת אכיפה בדיני עבודה - האם אתם מוכנים? עו"ד משה כאהן

צפה עכשיו בהרצאה: "דיני עבודה - הגברת הנטל על מעסיקים"

במטרה לאכוף על המעבידים את קיים הוראות דיני העבודה, חוקק בשנת 2011  החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן: "החוק").

החוק מסמיך פקחים מטעם משרד התמ"ת להטיל על מעסיקים עיצומים כספיים גבוהים בגין הפרה של מירב חוקי העבודה.

 ע"פ החוק , גובה העיצום תלוי בסוג העבירה ונע בין 5,000 ₪ לבין 35,000 ₪ לעבירה בודדת וחד פעמית. כך לדוגמא, מעסיק המעסיק 20 עובדים, שלא העביר בחודש אחד לעובדיו את תלושי השכר במועד הקבוע בחוק, עלול  להיות חשוף להטלת עיצום בסך של 400,000 ₪ - 20,000 לכל תלוש.

בנוסף קובע החוק, כי פרטי המעסיקים אשר הוטלו עליהם עיצומים כספיים, יפורסמו באתר משרד התמ"ת.

 החוק החדש מטיל גם אחריות אישית על מנכ"ל החברה המעסיקה ומחייב אותו לנקוט בכל האמצעים למניעת הפרה של חוקי העבודה ע"י החברה שבניהולו. החוק החדש מאפשר לפקחים של משרד התמ"ת להטיל עיצום כספי ישירות על המנכ"ל ואוסר על החברה לכסות את סכום העיצום, לשפות או  לבטח את המנכ"ל בגינו.

 בנוסף, החוק החדש מטיל על מזמיני שירות מקבלני שירותים, אחריות וחובת פיקוח נרחבת ביותר על קיום הוראות חוקי העבודה על ידי קבלן השירותים כלפי עובדיו. במקרים מסוימים החוק אף מטיל על מזמין השירותים את חובותיו האזרחיות, הפליליות והמנהליות של הקבלן כלפי עובדיו. כמו כן, קובע החוק החדש שורה של הוראות שחובה לכלול אותן, וכן הוראות שאסור לכלול אותן, בהסכם שבין קבלן השירותים לבין מזמין השירותים. בשלב זה הוראות אלו של החוק חלות רק על קבלני שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה.

 הליך הטלת העיצום הכספי הינו מהיר ופשוט, ומתנהל כולו במשרד התמ"ת ולא בפני ערכאה שיפוטית כלשהי. קלות ניהול ההליך החדש והטלת העיצומים הכספיים, ביחד עם החלטת משרד התמ"ת להגדיל באופן משמעותי את כמות המפקחים שבשירותיו, צפויים להביא לעלייה דרמטית בהיקף פעילות האכיפה המתבצעת על ידי משרד התמ"ת.

לאור כל  זאת, מומלץ  למעסיקים להיערך מבעוד מועד להגברה הצפויה בפעילות האכיפה של משרד התמ"ת, במסגרתה ימשיכו פקחי המשרד לערוך ביקורות בחברות השונות.

 במסגרת היערכות זו, אנו מציעים לערוך בדיקת נאותות לקיום הוראות דיני העבודה על ידי החברה. במסגרת זו תיבדק רשימה נרחבת של נושאים.

 לדוגמא:

 האם החברה עומדת בדרישות החוק, ההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים וצווי הרחבה כלפי עובדיה?

  • האם ההסכמים של החברה עם העובדים  תואמים את דרישות החוק?
  • האם ההסכמים של החברה עם קבלני השירותים תואמים את דרישות החוק?
  • האם מועסקים ע"י החברה קבלנים עצמאיים / פרי לאנסרים ? מה מעמדם החוקי ומה חשיפת החברה כלפיהם?
  • האם העובדים המועסקים בשעות נוספות כדין, מקבלים גמול שעות נוספות כחוק?
  • האם כל הניכויים הנעשים משכר העובדים תואמים את דרישות הדין?
  • התייחסות לעובדים מיוחדים, כגון: עובדים שעתיים, נשים, נוער.
  • האם יש לחברה נהלים כתובים (למשל: נוהל כניסה למחשבים וחשבונות דוא"ל של העובדים, נוהל שימוע ופיטורים)? האם הנהלים מעודכנים? האם הנוהלים מיושמים?

ועוד נושאים רבים נוספים...

 כאמור, ישנם נושאים רבים לבדיקה ורק במסגרת בדיקת נאותות מקיפה תוכל הנהלת החברה לברר האם ישנם ליקויים שיש לתקנם ואופן התיקון הראוי, על מנת לעמוד בדרישות החוק.

 כמו כן, ראוי לשקול אפשרות ליישום תוכנית אכיפה פנימית בנושא דיני עבודה במטרה לצמצם את חשיפת החברה העתידית  בנושא הפרת דיני העבודה.