משיכת עודפים שהצטברו בקופת פיצויים מרכזית


לעיתים תוספת משמעותית לתזרים המזומנים של חברה יכולה להגיע דווקא ממקור בלתי צפוי - מקופת הפיצויים המרכזית לפיצויי פיטורין של העובדים. ראשית, כתנאי סף למעסיק, ע''מ לבדוק את זכאותו, על המעסיק להשיב על שתי השאלות הבאות:

1. האם אתה מעסיק כיום או העסקת בעבר עובדים שתחילת מועד העסקתם היה לפני סוף שנת 2007?
2. האם בבעלותך קופה מרכזית לפיצויי פיטורין שפתחת בעבר עבור עובדיך ועודנה קיימת?

ככל ותשובותיך לשתי השאלות הללו חיוביות, ישנו סיכוי גבוה כי מגיעים לך כספים עודפים מן הקופה המרכזית לפיצויים וכפי שנפרט להלן, אם כך הדבר, לא רק שזכותך למשוך כספים עודפים אלו אלא שזוהי חובתך לבקש את משיכתם בזמן כדי שלא להפסידם או לשלם בגינם מיסים.

צפה עכשיו בהרצאה: "דיני עבודה - הגברת הנטל על מעסיקים"מהם אותם הכספים העודפים ומהו הרקע להיווצרותם?

החל משנות ה-60, כדי להבטיח את זכויות העובדים לפיצויי פיטורין, הוקמו 2 סוגים של קופות אליהן ניתן היה לבצע הפקדות לרכיב פיצויי הפיטורין של העובדים:

1. קופות אישיות לפיצויים - קופות הרשומותעל שם העובדים, לכל אחד קופה אישית.
2. קופה מרכזית לפיצויים - קופה בבעלות המעסיק ורשומה על שמו. זו קופה אחת משותפת עבור כלל העובדים או חלקם.

בשנת 2008, בעקבות תיקון מס' 3 לחוק קופות הגמל והעדפת חיסכון לקצבה, נסגרה האפשרות להמשיך ולהפקיד כספים בקופות מרכזיות לפיצויים והמעסיקים נדרשו לפתוח לכלל עובדיהם קופות אישיות. עבור עובדים חדשים שהחלו לעבוד לאחר התיקון, היה המצב מסודר וברור ונפתחה להם ישירות קופה אישית על שמם. באשר לעובדים הקיימים עוד מלפני התיקון (המכונים "עובדי 2007"), נתנה האפשרות להמשיך ולהפקיד כספים לקופה המרכזית רק עד לשנת 2010 בלבד ולאחר מכן היה על המעסיקים לפתוח גם להם קופות אישיות ולהפקיד לשם בלבד את כספי הפיצויים המגיעים להם.

בעקבות כך, נוצר המצב בו קופות מרכזיות לפיצויים רבות נותרו עומדות ובהן הכספים שכבר הופקדולעובדי 2007.

אמנם ישנו הליך מוסדר להעברה מהקופה המרכזית לקופה אישית לגבי כל עובד 2007 בהתאם לסכום שחב לו המעסיק (חוזר גופים מוסדיים 2016-9-11 ), אך לא תמיד הקיזוז הזה מביא לפירוק מלא של הקופה המרכזית וכמובן שאינו מביא לכך שכמעסיקים יוכלו למשוך את הכספים העודפים לחשבון המעסיק.

במקרים רבים, ביצועים טובים של חלק מהקרנות בהן מושקעים כספי הפיצויים וחוסר מעקב אחרי היתרות בקופה, כמו כן תשלומי פיצויים ששולמו ישירות מידי המעסיק ולא באמצעות הקופה, וכן הפקדת כל חבות עובדי 2007 ישירות לקופותיהם האישיות על אף שנותרה עבורם היתרה בקופה המרכזית,הביאו אף למצב לפיו נצברו לאורך השנים סכומים עודפים בקופת הפיצויים המרכזית, בהן אין צורך להבטחת זכויות עובדי 2007 ולכן אין צורך גם להעביר את הכספים העודפים לקופות האישיות של העובדים כנזכר לעיל.

כלומר היתרה המצויה בקופה המרכזית עולה בהרבה על סך כל התחייבויות החברהלפיצויי פיטורים לאותם עובדים, גם אם נניח כי הייתה נדרשת החברה לפטר את כל עובדיה בו זמנית! כספים אלו הינם עודפים ששייכיםלמעסיק וזכותו לקבלם ולהשתמש בהם כרצונו.

אז כיצד ניתן לקבל את הכספים העודפים?

סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג- 1963, קובע, כי כספי פיצויים שהופקדו בקופת פיצויים מרכזית אינם ניתנים להחזרה, להעברה, לשעבוד או עיקול. מטרת הוראת החוק הנ"ל הינה "לשריין" כספים אלו ולהוציאאותם מטווח היד של הנושים או אפילו של המעסיק כדי להבטיח את זכויות העובדים.

ברם, בתי הדין לעבודה, קבעו כי "שריון" זה של הכספים שבקופת הפיצויים, חל רק על כספים אשר מגיעים לעובדים בדין ואינו חל על סכומים העולים על הסכומים המיועדים לתשלום פיצויי פיטורים. מכאן שאם ניתן להוכיח לביה"ד כי הכספים בקופת פיצויים מרכזית כלשהי, עולים על סך כל החבות לפיצויי הפיטורים שחב המעסיק למועד הנתון, יתיר ביה"ד למעסיק את העברת העודפים לרשותו.

מבחינה פרקטית, ישנן שתי דרכים למשיכת יתרת הכספים העודפים מן הקופות המרכזיות ושתי הדרכים מצריכות הצגת פסק דין הצהרתי של בית הדין לעבודה אשר לאחר בקשה מפורטת של עו''ד המוכיח את הנאמר לעיל, קובע כי כל תביעות העובדים לפי חוק הפיטורים סולקו, ומשום שאין צורך לשריין עבורם יותר כספים,על החברה המנהלת את הקופה הרלוונטית להתיר למעסיק למשוך לידיו את יתרת הכספים העודפים שנצברו באותה הקופה.

הדרך הראשונה והוותיקה הינה"משיכת הפיצויים הרגילה"

בדרך זו ניתן לפרק את הקופה המרכזית, ולרוקנה במשיכת כל הכספים שנותרו בה. דרך זו מחייבת בשיעור מס של 40% או בהתאם לאישור מס שיציג המעסיק מפקיד השומה וזאת משום שבמועד הפקדת הכספים המעסיק היה זכאי להוצאה מוכרת. בעבר הייתה דרך זו היחידה למשוך כספים עודפים מן הקופה, אך כיום, בשל קיומה של אלטרנטיבה טובה יותר לעסקים קיימים (כפי שתפורט להלן) נותרה דרך זו רלוונטית רק למעסיק שסגר את עסקו או שמכל סיבה אחרת אינו מעסיק עוד עובדים כלל.

הדרך השנייה והחדשה הינה משיכת הסכום העודף בקופה המרכזית מול ההפקדות השוטפות

דרך זו מהווה בשורה לבעלי עסקים. בשנת 2017 פרסמה רשות המיסים את חוזר 4/2017 (להלן:"החוזר") אשר מטרתו להסדיר את אופן הטיפול ביתרות שנצברו בקופות המרכזיות לפיצויים לאורך השנים.

החוזר מונה תנאים מסוימים שבעמידתם, וכמובן בכפוף לקבלת פסק דין הצהרתי מבית הדין לעבודה המאשר את בקשתכם, תוכלו לקבל לידכם את סכום הכספים העודפים הצבורים בקופה המרכזית לפיצויי פיטורין ואף תהיו זכאים להחזר מס על ההפקדות. כמו כן בדרך זו תחסכו מס בשיעור של 40% הכרוך במשיכת הפיצויים הרגילה, הסכום שתמשכו ייחשב כהכנסה רגילה של המעסיק ויכרוך שיעור מס נמוך בצורה משמעותית. השימוש בדרך זו צריך להתבצע עד יום 31.3 של השנה העוקבת לשנת המס המבוקשת על מנת שתזכו להטבה, לכן לא כדאי להתמהמה בהגשת הבקשה.

החוזר בעצם קובע כי במידה והסכום שנצבר בקופה המרכזית גבוה מ-110% מסכום הזכאות של עובדי 2007 יחד עם סכומים שבמחלוקת במידה וישנם (למשל מתביעות עומדות כנגד המעסיק), יש להשתמשבסכום העודף כתחליף להפקדות השוטפות אותן ביצע המעסיק לכלל העובדים לאורך השנה.

הליך זה יבוצע בשלושה שלבים עוקבים:

1) איסוף המסמכים הבאים -
* טופס417 מלא – מכיל את חישוב היתרה הצבורה.
*אישור יועמ''ש החברה או מורשה חתימה על כך שאין תביעות תלויות ועומדות/ פירוט התביעות הקיימות.
* אישור רו''ח לגבי גובה ההפקדות השוטפות במהלך שנת המס המבוקשת ואישורו את סכום החבות המעודכנת לעובדי 2007 או חוסר חבות כזאת.

2) הגשת המסמכים הנ''ל לחברה המנהלת את קופת הפיצויים ובקשה למשוך את הכספים העודפים שלכם- בשלב זה נמתין לקבלת הודעה מן החברה המנהלת כי היא מסכימה למשיכת הכספים העודפים הצבורים בקופה המרכזית בכפוף לקבלת פס''ד הצהרתי מבית הדין לעבודה המורה לה לעשות כן.

3) הגשת בקשה לקבלת פס''ד הצהרתי מבית הדין לעבודה, המוגשת ע''י עורך דין, בצירוף תצהיר המבקשת על נכונות הפרטים המפורטים בבקשה ובצירוף כל המסמכים הנזכרים בסעיפים הקודמים.

לאחר קבלת פס''ד הצהרתי כנדרש המכריע לטובתכם, תציגו אותו לחברה המנהלת ותקבלו ממנה באופן מיידי את הכספים המבוקשים.

חשוב לציין כי הסכום שינתן לכם למשיכה הינו עד גבול ההפקדות השוטפות שהפקדתם באותה שנת מס לכלל העובדים שלכם, מכאן שיכול להיות מצב שעדיין יישארו כספים עודפים בקופה המרכזית, במקרה כזה תחזרו על אותה הפעולה גם בשנה העוקבת וכך בכל שנה עד שתתרוקן לגמרי הקופה המרכזית. הגשה חוזרת בכל שנה הינה כדאית משום שכל עוד משיכת העודף הינה בגובה ההפקדות השוטפות הקופה לא תנכה מס במקור, אם תרצו בכל זאת למשוך מעבר לסכום ההפקדות השוטפות באותה השנה תהיו מחויבים 40 % מס במקור, כבדרך הרגילה.

כמו כן, חשוב להדגיש כי אם העודף בקופה לא ינוצל בזמן בהתאם לחוזר , קרי עד ליום 31 למרץ בשנה העוקבת, לא תותר הוצאה בגין ההפקדות שבוצעו לרכיב הפיצויים בשנת המס המבוקשת.
לדוגמא: יש לבקש את משיכת הכספים העודפים עד יום 31.3.2022 בגין ההפקדות שנעשו בשנת 2021, במידה ולא תעשו זאת לא תותר בשנת 2021 ההוצאה להפקדות שבוצעו לרכיב הפיצויים לקופות העובדים.

לסיכום

קופה מרכזית לפיצויים אינה רלוונטית עוד לעולם העבודה המודרני ומעסיקים אשר בבעלותם קופה כזאת, ראוי שיפעלו במהרה על מנת להשיב לידיהם את הכספים העודפים בקופה ואף לריקונה וסגירתה. כפי הנראה, מעסיקים שלא פועלים למשיכת הכספים הללו מסתכנים בצמצומם ואף איבודם בשל שיעורי המס. למעסיקים פעילים כדאי לנצל את חוזר רשות המיסים המהווה דרך נוחה וחסכנית לקבלת הכספים העודפים ולהינות מההטבות אשר מכיל החוזר. לא יעלה על הדעת שמעסיק יוותר על תזרים מזומנים המגיע לו לקבל, כספים ששייכים לו, רק בשל חוסר ידע או תחושה שההליך "מסורבל". הינכם מוזמנים לייעוץ עם משרדנו בנושא זה כבר היום על מנת שבקשתכם תוגש בזמן ותזכו לקבל את ההטבה במשיכת הכספים.